Charrell Home Interiors NV

ART. 1: DOOR DE EENVOUDIGE BESTELLING VAN DE KLANT BETREFFENDE DE IN DE BESTELBON OMSCHREVEN GOEDEREN, VERBINDT DE KLANT ZICH ER ONHERROEPELIJK TOE DEZE GOEDEREN AF TE NEMEN.

ART.2: DE KOPER GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT DE VERKOPER IN ELK GEVAL RECHT HEEFT OP EEN CONTANTE BETALING DER GOEDEREN.

ART.3: ELKE WEIGERING VAN DE KOPER OM DE BESTELDE GOEDEREN IN ONTVANGST TE NEMEN, OM WELKE REDEN DAN OOK, HEEFT TOT GEVOLG DAT DE KOPER TEN OPZICHTE VAN DE VERKOPER EEN FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING VERSCHULDIGD IS VAN 30% OP HET TE FACTUREREN BEDRAG EN INGEVAL VAN, MAATWERK OP 100% VAN DE PRIJS VAN HET BESTELDE MAATWERK, ONVERMINDERD HET RECHT VAN DE VERKOPER DE UITVOERING VAN DE VERKOOP TE BENAARSTIGEN.

ART.4: VERTRAGING IN DE LEVERING KAN DE KOOP NIET TENIET DOEN EN KAN VOOR DE KOPER GEEN REDEN ZIJN VAN WEIGERING DER KOOPWAREN.

ART.5: IEDERE REKENING DIE NIET BETAALD WORDT BIJ LEVERING DER GOEDEREN BRENGT VANAF DIE DATUM EN ZONDER INGEBREKESTELLING EEN VERWIJLINTREST OP VAN 15% PER JAAR EN EEN FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING WEGENS LAATTIJDIGE BETALING VAN 10% MET EEN MINIMUM VAN 25 EURO.

ART.6: INGEVAL HET PERSONEEL VAN DE VERKOPER MEER DAN 1 MAAL VOOR DE LEVERING TER PLAATSE MOET KOMEN, WORDT AUTOMATISCH VOOR ELK BEZOEK EEN FORFAITAIR BEDRAG VAN DE VERVOERSKOSTEN AANGEREKEND.

ART.7: ALLE RECLAMATIES DIENEN TE GESCHIEDEN BIJ TER POST AANGETEKEND SCHRIJVEN. VOOR DE RECLAMATIES OMTRENT DE KOOPWAAR EN DE LEVERINGEN BINNEN DE 2 DAGEN.

ART.8: WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR TREKKEN OF BARSTEN VAN MEUBELEN ONDER INVLOED VAN VOCHTIGHEID OF TEMPERATUURVERSCHILLEN. WIJ ZIJN EVENEENS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERKLEUREN VAN STOFFERING ONDER INVLOED VAN LICHT.

ART.9: WANNEER DE LEVERING ONVOLLEDIG IS, ZAL WEL DE GEDEELTELIJKE LEVERING VEREFFEND WORDEN.

ART.10: DE KOOPWAAR BLIJFT EIGENDOM VAN DE VERKOPER TOT OP HET TIJDSTIP VAN VOLLEDIGE AFBETALING.
ART.11: DE GOEDEREN REIZEN EN DE PLAATSING IS STEEDS VOOR REKENING EN OP RISICO VAN DE KOPER.

ART.12: LEVERINGEN IN MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN, TE SMALLE TRAPPEN OF TE SMALLE VENSTERS, KORTOM ALLE MOEILIJKHEDEN DIE EEN NORMALE LEVERING BELETTEN, VALLEN TEN LASTE VAN DE KOPER EN GEBEUREN OP ZIJN RISICO. INDIEN WIJ DOOR OMSTANDIGHEDEN GENOODZAAKT WORDEN OM ONZE VRACHTWAGEN OP HET VOETPAD TE PLAATSEN, VALLEN ALLE RISICO’S TEN LASTE VAN DE KLANT.

ART.13: DE GOEDEREN BEHOUDEN 14 DAGEN DE PRIJS VAN DE DAG VAN DE AANKOOP EN WORDEN ZOLANG GRATIS BIJGEHOUDEN. VERNOEMDE TERMIJN NEEMT EEN AANVANG OP DE DAG VAN DE KENNISGEVING DOOR DE VERKOPER OM TOT LEVERING OVER TE GAAN. INDIEN DE GOEDEREN 14 DAGEN NA KENNISGEVING NOG NIET AFGENOMEN ZIJN, HOUDT DE VERKOPER ZICH HET RECHT VOOR SUPPLEMENTAIRE STOCKAGEKOSTEN AAN TE REKENEN.

ART.14: INGEVAL VAN BETWISTING OMTRENT HUIDIGE OVEREENKOMST IS ENKEL DE RECHTBANK VAN TURNHOUT BEVOEGD.